Các điều khoản và điều kiện này quy định việc cung cấp bất kỳ hàng hóa và dịch vụ nào của Ontrack Singaprre Pte Ltd (Reg. No. 200001811C) (“Ontrack”) đối với Khách hàng.

Tham gia

Khách hàng tham gia Ontrack và/hoặc các nhà cung cấp của Ontrack để: kiểm tra, đánh giá và xác định vấn đề (nếu vấn đề chưa được xác định); và/hoặc truy xuất, hoặc giảm thiểu thiệt hại của thiết bị/dữ liệu/phương tiện truyền thông; và/hoặc cung cấp các dịch vụ khác theo yêu cầu của Khách hàng theo từng thời điểm.

Bảo mật

Ontrach sẽ sử dụng bất kỳ thông tin nào Khách hàng lưu trong dữ liệu, phương tiện truyền thông và/hoặc thiết bị được cung cấp cho Ontrack bởi Khách hàng chỉ nhằm mục đích hoàn thành thỏa thuận, và sẽ tuyệt đối giữ bí mật thông tin của Khách hàng. Các thông tin cá nhân Khách hàng cung cấp cho Ontrack theo thỏa thuận này đều thuộc tài sản sở hữu của Khách hàng, và Ontrack sẽ sử dụng các biện pháp hợp lý để ngăn chặn việc khai thác trái phép các thông tin đó. Ontrack sẽ không tiết lộ thông tin bí mật cho bất kỳ bên nào, trừ trường hợp nhân viên hoặc chuyên gia tư vấn có yêu cầu hợp pháp và có nghĩa vụ đối với Ontract. Ontrack sẽ sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng, và sẽ chỉ làm theo chỉ dẫn của Khách hàng đối với các dữ liệu này. Ontrack thuộc tổ chức toàn cầu và Khách hàng đồng ý với việc dữ liệu sẽ được chuyển tới các chi nhánh và nhà cung cấp của Ontrack khi cần thiết cho mục đích duy nhất là hoàn thành thỏa thuận.

Thừa nhận các điều kiện hiện tại

Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng thiết bị/dữ liệu/phương tiện truyền thông có thể bị hư hỏng trước khi Ontrack nhận được; và nỗ lực của Ontrack trong việc hoàn thành thỏa thuận có thể dẫn đến việc hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn thiết bị/dữ liệu/phương tiện truyền thông. Ontrack sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại bổ sung có thể xảy ra cho thiết bị/dữ liẹu/phương tiện truyền thông của Khách hàng trong nỗ lực hoàn thành thỏa thuận. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng việc cung cấp các dịch vụ của Ontrack có thể không dẫn đến việc khôi phục hoàn toàn dữ liệu.

Các điều khoản hàm ý

Trừ khi luật pháp yêu cầu, Ontrack sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, chi phí, tổn phí hoặc thiệt hại nào (bao gồm mất mát, thiệt hại hoặc mất mát về kinh tế) có thể xảy ra trực tiếp hoặc gián tiếp do các dịch vụ được cung cấp trong thỏa thuận này; và bất kỳ điều kiện hoặc điều khoản nào khác được quy định trong thỏa thuận này được loại trừ.

Trách nhiệm hữu hạn; hạn chế thiệt hại

Trong giới hạn được luật pháp cho phép, Ontrack sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại hoặc tổn thất xảy ra khi quá cảnh, mất dữ liệu, mất lợi nhuận kinh doanh, gián đoạn kinh doanh hoặc các hoàn cảnh ngẫu nhiên, thiệt  hại do hậuq uả hoặc gián tiếp phát sinh từ việc tham gia, ngay cả khi Ontrack hoặc một đại diện được ủy quyền đã được thông báo về khả năng thiệt hại. Khách hàng thừa nhận rằng khoản phí, phí ước tính và chi phí thực tế phản ánh giới hạn trách nhiệm và phân bổ rủi ro này. Các bên thỏa thuận toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Ontrack đối với Khách hàng theo thỏa thuận này sẽ không vượt quá tổng số tiền mà Khách hàng phải trả cho Ontrack.

Đại diện và bồi thường

Khách hàng cam kết với Ontrack rằng Khách hàng là chủ sở hữu, và/hoặc có quyền sở hữu tất cả các thiết bị/dữ liệu/phương tiện truyền thông cung cấp cho Ontrack, và việc thu thập, sở hữu, xử lý và chuyển giao các thiết bị/dữ liệu/phương tiện truyền thông đều tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư Khách hàng phải tuân theo. Khách hàng bồi hoàn Ontrack mọi chi phí (bao gồm các chi phí hợp pháp), thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, yêu cầu hoặc kiện tụng. Khách hàng đại diện và đảm bảo rằng tất cả các mặt hàng cung cấp cho Ontrack theo thỏa thuận này: (i) không trái pháp luật Hoa Kỳ hoặc các yêu cầu cấp phép xuất khẩu thích hợp hoặc Khách hàng đã có tất cả các giấy phép theo quy định; và (ii) tất cả các mặt hàng như vậy được tự do xuất khẩu bởi ONTRACK, và nếu có thể, không có hạn chế nào.

Khác

Thỏa thuận này sẽ được hiểu theo và điều chỉnh bởi pháp luật tại Cộng hòa Singapore. Các bên chấp nhận thẩm quyền của Tòa án Singaprre, tuy nhiên, nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này vi phạm bất kỳ điều luật nào thì điều khoản đó sẽ bị coi là vô hiệu và phần còn lại của thỏa thuận vẫn sẽ có hiệu lực. Ngoại trừ trường hợp có nghĩa vụ thanh toán, việc không đạt được thỏa thuận của một trong hai bên sẽ được miễn trừ do các nguyen nhân vượt quá sự kiểm soát của bên đó. Thỏa thuận này, cùng với bất kỳ vật chứng hoặc tệp đính kèm do Ontrack cung cấp, tạo thành Bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến vấn đề này và thay thế cho tất cả các điều khoảnk hác, kể cả điều khoản mua hàng của Khách hàng. Bất kỳ mục nào chưa được xác nhận và thanh toán trong vòng chín mươi (90) ngày sau ngày hoàn thành thỏa thuận sẽ được coi là đã được Khách hàng bỏ qua và có thể bị xử lý (bao gồm tất cả dữ liệu/phương tiện có chứa dữ liệu) theo quyết định của Ontrack, hoặc khách hàng phải trả phí lưu trữ trừ khi các thỏa thuận trước đó đã được bảo đảm.